vasch.stomatolog@yandex.ru
г, Тула, пр-т Ленина, д. 113 В